Powrót do ITHardWare

Zgłoś swoje produkty i zagłosuj w plebiscycie

ITHARDWARE
FOR GAMERS

2024

Etap 1.

Zgłoszenia

Etap 2.

Głosowanie

Etap 3.

Wyniki

Plebiscyt ITHardware For Gamers 2024 to kolejna odsłona cyklu, do której powracamy po dłuższej przerwie. Plebiscyt ITHardware For Gamers ma na celu wyłonienie zwycięzców w danej kategorii produktowej.

Plebiscyt ITHardware For Gamers podzielony został na trzy etapy, w których czytelnicy mogą zgłaszać swoje produkty, głosować na nie oraz sprawdzać, czy ich ulubiony sprzęt wygrał w swojej kategorii. Aktualnie trwa drugi etap Plebiscytu For Gamers, w którym czytlnicy mogą głosować na produkty nominowane przez redakcję oraz czytelników, jakie przeszły z etapu pierwszego. Pamiętaj, że Twoje poprzednie zgłoszenie lub głosowanie wezmą udział w losowaniu, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody! Etap drugi, czyli głosowanie, potrwa do 31.03.2024 roku, a wyniki ogłoszone zostaną 25 kwietnia. Powodzenia!

Dodaj produkt, który zasługuje według ciebie na szczególne uznanie. To, jaki produkt pojawi się w drugim etapie zależy od liczby zgłoszeń. Pamiętaj, poprawne zgłoszenia wezmą udział w konkursie, w którym do wygrania jest wiele nagród rzeczowych, w tym gamingowy laptop MSI!

Chłodzenie komputerowe

Dyski

Fotele Gamingowe

Globalna marka gamingowa

Gra roku

Karty graficzne

Klawiatury Gamingowe

Komputery (Marka)

Konsole przenośne

Laptopy gamingowe

Laptopy konsumenckie

Monitory

Myszki Gamingowe

Obudowy komputerowe

Pamięć RAM

Płyty Główne

Polska marka gamingowa

Polski sklep internetowy

Procesory

Roboty sprzątające

Routery

Słuchawki

Smartfony

Smartwatche

Telewizory Gamingowe

Wideorejestratory

Zasilacze Komputerowe

Nagrody Plebiscytu For Gamers 2024

Główną nagrodą w Plebiscycie ITHardware For Gamers 2024 jest laptop gamingowy MSI Bravo 17, wyposażony w procesor AMD Ryzen 5 7535HS, 16 GB pamięci RAM, dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB oraz kartę graficzną GeForce RTX 4050. Nie zabrakło jednak innych, których listę znajdziesz poniżej:

– Gamingowe biurko elektryczne Silver Monkey ED120 Black
– Fotel gamingowy Silver Monkey X Deriba
– Chłodzenie procesora Silver Monkey X Snowy ARGB 360
– Słuchawki MSI Immerse GH30 V2
– Myszka gamingowa MSI Clutch GM08
– Podkładka MSI Agility GD309
– Klawiatura MSI Vigor GK20
– Router gamingowy TP-Link Archer GX90
– Karta sieciowa TP-Link TX401
– Dysk SSD ADATA Legend 960
– Gamingowy Headset Genesis Toron 531
– Myszka gamingowa Genesis Zircon 500
– Klawiatura gamingowa Genesis Thor 303 TKL Silent Switch
– 2x Podkładka Genesis Carbon 500 Maxi Flash G2
– 2x Podkładka Genesis Carbon 500 Maxi Lava G2
– 5x Bluza z logo ITHardware For Gamers 2024

Plebiscyt ITHardware For Gamers 2024

Plebiscyt ITHardware For Gamers 2024 to kolejna odsłona cyklu, do której powracamy po dłuższej przerwie. Plebiscyt ITHardware For Gamers ma na celu wyłonienie zwycięzców w danej kategorii produktowej i podzielony został na trzy główne etapy. W etapie 1 można zgłaszać swoje ulubione produkty w każdej kategorii. W etapie drugim pięć najczęściej zgłaszanych w etapie 1 produktów zostanie dodanych do wcześniej przygotowanej listy przez redaktora danej sekcji. W drugim etapie będziesz mógł oddać dwa głosy w każdej kategorii. Etap 3 to już ogłoszenie wyników. Produkt, który uzyskał największą liczbę głosów zwycięża!

Pamiętaj. Każde poprawnie wypełnione zgłoszenie i głosowanie weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych nagród! O wynikach plebiscytu zwycięzców powiadomimy drogą mailową.

Regulamin konkursu „Plebiscyt ITHardware For Gamers 2024:

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie “Plebiscyt ITHardware For Gamers 2024” zwanego dalej Konkursem, jest HARDWARE STORM, Góry Świętej Anny 3, 47-330 Zdzieszowice, NIP 1990032062, REGON 160111391 (zwany dalej „Organizatorem”).

1.2. Konkurs trwa od godziny 10:00 dnia 01.03.2024r. do godziny 23:59 dnia 31.03.2024r.

1.3.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

1.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły, co najmniej 18 rok życia. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania na to zgody od swoich przedstawicieli ustawowych.

2.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę odpowiadającą wymogom z pkt

2.1. Regulaminu jest wykonanie poleceń zawartych w opisie konkursu i odpowiedź na pytanie konkursowe.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.

2.4. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

2.5. Nagrody możliwe do wygrania w konkursie nie są objęte naprawą gwarancyjną.

III. Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

3.1. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu nastąpi w ciągu 14 dni roboczych następujący po dniu zakończenia konkursu.

3.2. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko Zgłoszenia zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione Zgłoszenia dokonane przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie.

3.3. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni za pośrednictwem artykułu na ITHardware.pl nie później niż 14 dniach od wybrania zwycięzców przez Komisję.

3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia nagrody z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

3.5. Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.

3.6. Zryczałtowany podatek dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 2000 zł. brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej działalności. Zgodnie z regulaminem Promocji w ramach której Uczestnik otrzymał nagrodę, podatek od nagrody, której wartość przekracza 2000 zł brutto, pokrywa Uczestnik Promocji.

3.7. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.8. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że serwisy Facebook, Youtube, TikTok i Instagram nie mają nic wspólnego z organizacją Konkursu, który to Konkurs organizowany jest wyłącznie przez Organizatora.

3.9 Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na wydarzenie.

IV. Postępowanie reklamacyjne

4.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w wiadomości prywatnej na fanpage ITHardware  z dopiskiem „Plebiscyt ITHardware For Gamers 2024”, w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod wskazany w niniejszym punkcie sposób.

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

4.3. Mailowa reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

4.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

4.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, przez co należy rozumieć, że nie można się od niej odwoływać ponownie do Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony mailem zwrotnym reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

V. Ochrona danych osobowych

5.1 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, oraz dostarczenia i realizacji nagród, a także w celu publikacji listy nagrodzonych Uczestników.

5.2 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora .

5.3 Dane osobowe podane w trakcie realizacji wygranej konkursowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5.4 Uczestnicy Konkursu mają ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

5.5.Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

5.7 Organizator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

5.8 Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Organizatora.

5.9 Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach tworzenia kampanii mailingowej i informowania o bieżących sprawach serwisu ITHardware.pl. W każdym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji mailingowej.

5.10.Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

5.11 Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.12. Po zakończeniu Konkursu, nie później jednak niż w terminie 90 dni od jego zakończenia, wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jedynie w przypadku ważnych przyczyn dotyczących Organizatora lub

przeprowadzanego Konkursu, przy czym zmiana taka nie może wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki Uczestnika Konkursu.

6.2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie

materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

6.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

6.4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.

6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu.

Scroll to Top