Nagradzamy aktywnych użytkowników

Załóż bezpłatne konto już teraz i szukaj w publikacjach banerów informujących o możliwości otrzymania nagrody. Skomentuj nasz tekst. Komentarz z najwyższą oceną po 14 dniach od daty publikacji zostanie nagrodzony giftem widocznym na banerze.

 

Regulamin:

Wa­run­kiem udzia­łu w kon­kur­sie jest:

 • Za­miesz­ki­wa­nie na te­re­nie Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej.
 • Ukoń­czo­ny 18 rok ży­cia lub zgo­da praw­nych opie­ku­nów.
 • Uczest­ni­kiem kon­kur­su nie mo­gą być pra­cow­ni­cy fir­my spon­so­ru­ją­cej na­gro­dy ani or­ga­ni­za­to­ra oraz ich ro­dzi­ny.
 • Wy­ni­ki kon­kur­su zo­sta­ną ogło­szo­ne w cią­gu 10 dni ro­bo­czych od da­ty je­go za­koń­cze­nia.
 • Zwy­cięz­ca, ma obo­wią­zek w cią­gu 7 dni prze­słać na wska­za­ny przez or­ga­ni­za­to­ra ad­res e-ma­il nie­zbęd­ne da­ne do re­ali­za­cji wy­sył­ki na­gród. W przy­pad­ku nie wy­wią­za­nia się z te­go obo­wiąz­ku, w cią­gu 7 dni or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie pra­wo do wy­klu­cze­nia tej na­gro­dy z ob­ro­tu bez po­now­ne­go jej prze­ka­za­nia in­ne­mu uczest­ni­ko­wi.
 • Na­gro­dy nie pod­le­ga­ją wy­mia­nie na in­ne, a w szcze­gól­no­ści na ich ekwi­wa­lent pie­nięż­ny.
 • Wy­sył­ka na­gród od­bę­dzie się w ter­mi­nie do 14 dni ro­bo­czych od do­star­cze­nia da­nych ad­re­so­wych zwy­cięz­cy do or­ga­ni­za­to­ra na­gród w kon­kur­sie.
 • Kon­kurs nie jest grą lo­so­wą w ro­zu­mie­niu usta­wy z dnia 29 lip­ca 1992 r. o grach i za­kła­dach wza­jem­nych.
 • Ko­mi­sja w skła­dzie: je­den pra­cow­nik serwisu ITHardware oraz je­den pra­cow­nik spon­so­ra, wy­bio­rą zwy­cięz­cę z po­śród wszyst­kich na­de­sła­nych po­praw­nych zgło­szeń,
 • Or­ga­ni­za­tor kon­kur­su po­kry­wa wszyst­kie na­leż­no­ści z ty­tu­łu prze­pro­wa­dze­nia kon­kur­su, roz­li­cze­nia z M.F. i do­star­cze­nia na­gród.
 • Udział w kon­kur­sie ozna­cza za­ak­cep­to­wa­nie po­sta­no­wień ni­niej­sze­go re­gu­la­mi­nu.