Wy­mia­na pa­sty ter­mo­prze­wo­dzą­cej - czyli jak to zrobić bezpiecznie

Wy­mia­na pa­sty ter­mo­prze­wo­dzą­cej - czyli jak to zrobić bezpiecznie

Przygotowanie powierzchni procesora

W przy­pad­ku wy­mia­ny pa­sty ter­mo­prze­wo­dzą­cej, naj­pierw mu­si­my oczy­ścić po­wierzch­nię sty­ku pro­ce­so­ra z ra­dia­to­rem ze sta­re­go, czę­sto za­schnię­te­go ma­te­ria­łu prze­wo­dzą­ce­go cie­pło. Nieraz pasta przybiera postać twardego cementu, którego nijak nie idzie usunąć. W żadnym wypadku nie wolno używać metalowych szpachelek, papieru ściernego, śrubokrętów i jakichkolwiek innych czysto siłowych metod. Do tego celu najlepiej użyć alkoholu izopropylowego, zalać niewielką ilością czyszczoną powierzchnię, odczekać kilkadziesiąt sekund, czasem minut i przetrzeć chusteczką czy ręcznikiem papierowym. Zalegająca stara pasta termoprzewodząca powinna zejść bez problemu. Jeżeli zajdzie konieczność czynność powtórzyć, w trudnych sytuacjach można posilić się plastikową kartą bądź wykałaczką.

Podczas czyszczenia procesora możemy go wyciągnąć z gniazda, ale nie jest to niezbędną czynnością. Alkohol izopropylowy szybko odparowywuje i jest bezpieczny.

W żad­nym wy­pad­ku nie wol­no uży­wać środ­ków ba­zu­ją­cych na naf­cie, np. popularny WD-40 i wie­le in­nych mo­to­ry­za­cyj­nych spe­cy­fi­ków smarująco-odrdzewiających.

Jak wspomniałem do procesu usuwania starej pasty termoprzewodzącej należy użyć spe­cjal­nych pre­pa­ra­tów, a najlepiej najtańszego i powszechnie dostępnego alkoholu izopropylowego. Koszt zakupu od kilku złotych w niemal każdym sklepie komputerowym lub serwisie aukcyjnym. Producent jest nie istotny. W do­mo­wych wa­run­kach moż­na tak­że wy­ko­rzy­stać moc­ne per­fu­my lub wodę kolońską. Lepiej natomiast unikać zmywaczy do paznokci, które posiadają agresywne rozpuszczalniki (aceton, octan etylu) mogące uszkodzić nadruk na IHS. Do usu­wa­nia naj­le­piej na­da­je się ście­recz­ka do czysz­cze­nia oku­la­rów lub z fil­tra do ka­wy. Dla­cze­go aku­rat ta­kie ma­te­ria­ły, a nie in­ne? Otóż zależy nam bowiem o to, by na czysz­czo­nej po­wierzch­ni nie po­zo­sta­wić żad­nych ciał ob­cych, w po­sta­ci róż­ne­go ro­dza­ju włó­kien czy py­łów. Ręcznik papierowy czy chusteczka higieniczna mogą zostawić pyłki lub malutkie włókna celulozy. W żad­nym wy­pad­ku nie wol­no uży­wać środ­ków ba­zu­ją­cych na naf­cie np. WD-40 i wie­le in­nych mo­to­ry­za­cyj­nych spe­cy­fi­ków smarująco-odrdzewiających. Te­go ty­pu pre­pa­ra­ty za­pro­jek­to­wa­no tak, by nie od­pa­ro­wa­ły one mają smarować i działać penetrująco. Wy­peł­nią mi­kro­sko­pij­ne nie­rów­no­ści w me­ta­lu i sku­tecz­nie ogra­ni­czą dzia­ła­nie no­wo na­ło­żo­nej pa­sty ter­mo­prze­wo­dzą­cej.

Pasta termoprzewodząca zalana alkoholem izopropylowym. Wystarczy tylko przetrzeć.

Pa­mię­taj - po oczysz­cze­niu CPU/ra­dia­to­ra nie do­ty­kaj pal­ca­mi pro­ce­so­ra,  je­go po­wierzch­nia ma być wol­na od za­nie­czysz­czeń. Wło­sy, włók­na ma­te­ria­łów czysz­czą­cych (po­zo­sta­ło­ści po ście­recz­ce/chu­s­tecz­ce hi­gie­nicz­nej) czy na­wet po­zo­sta­ło­ści na­skór­ka mo­gą wpły­nąć na wy­daj­ność ma­te­ria­łu ter­mo­prze­wo­dzą­ce­go. Od­ci­ski pal­ców mo­gą ne­ga­tyw­nie wpły­nąć na trans­fer cie­pła, gdyż za­bru­dze­nia mo­gą wy­peł­nić mi­krosz­cze­li­ny po­wierzch­ni odpromiennika i utrud­nić trans­fer cie­pła. 

Pokaż / Dodaj komentarze do: Wy­mia­na pa­sty ter­mo­prze­wo­dzą­cej - czyli jak to zrobić bezpiecznie

 0