Wy­mia­na pa­sty ter­mo­prze­wo­dzą­cej - czyli jak to zrobić bezpiecznie

Wy­mia­na pa­sty ter­mo­prze­wo­dzą­cej - czyli jak to zrobić bezpiecznie

Nakładanie pasty

Spo­so­bów na­kła­da­nia pa­sty ter­mo­prze­wo­dzą­cej na pro­ce­sor jest bar­dzo wiele. Jed­ni po­le­ca­ją me­to­dę na "ziarn­ko ry­żu" czy kropkę, któ­re po­le­gają na na­ło­że­niu na śro­dek CPU nie­wiel­kiej ilo­ści pa­sty o wiel­ko­ści ziarn­ka ry­żu lub kilku milimetrowej kropki pasty i do­ci­śnię­cie ra­dia­to­rem. Co praw­da, moż­na ten spo­sób sto­so­wać, jed­nak­że tyl­ko w przy­pad­ku re­fe­ren­cyj­nych co­ole­rów In­te­la, któ­re ma­ją okrą­głą po­wierzch­nie sty­ku. Producenci również zalecają odmienne metody nakładania swojego produktu na element chłodzony. Noctua proponuje naniesienie niewielkiej ilości swojej NT-H1 na IHS i dociśniecie radiatorem. Z kolei większość producentów dodaje do swoich past różnego rodzaju aplikatory, plastikowe szpatułki czy specjalne nakładki na strzykawkę (pasty Thermal Grizzly).

Naj­pew­niej­szym, a za­ra­zem naj­bar­dziej efek­tyw­nym spo­so­bem apli­ka­cji pa­sty, jest na­ło­że­nie na śro­dek (lub brzeg jedenej strony) uprzed­nio oczysz­czo­ne­go IH­Sa (lub rdze­nia w przy­pad­ku np. rdzeni krzemowych kart graficznych czy procesorów mobilnych) nie­wiel­kiej ilość ma­te­ria­łu ter­mo­prze­wo­dzą­ce­go i za po­mo­cą pla­sti­ko­wej kar­ty (te­le­fo­nicz­nej lub płat­ni­czej) lub szpatułki, roz­pro­wa­dze­nie jej we wszyst­kich kie­run­kach, aż do mo­men­tu uzy­ska­nia cien­kiej war­stwy o jed­no­li­tej gru­bo­ści oraz gład­kiej po­wierzch­ni. W ten spo­sób precyzyjnie po­kry­je­my ca­ły odpromiennik cie­pła ma­te­ria­łem ter­mo­prze­wo­dzą­cym. Nie mu­si­my się oba­wiać, że nad­miar pa­sty wy­pły­nie po­za pro­ce­sor i zro­bi nam nie­mi­łą nie­spo­dzian­kę w po­sta­ci zwar­cia (tylko w przypadku past przewodzących prąd).

Je­że­li po­sia­da­my co­oler z cie­pło­wo­da­mi przy­le­ga­ją­cy­mi bez­po­śred­nio do pro­ce­so­ra (np. Thermalright Macho Direct) mu­si­my do­dat­ko­wo wy­peł­nić szcze­li­ny mie­dzy rur­ka­mi ciepl­ny­mi a pod­sta­wą ra­dia­to­ra. Do te­go ce­lu mo­że­my użyć, jak w przy­pad­ku pro­ce­so­ra, nie­wiel­kiej ilo­ści pa­sty i przy po­mo­cy pla­sti­ko­wej kar­ty (te­le­fo­nicz­nej lub płat­ni­czej), roz­pro­wa­dza­my ją we wszyst­kich kie­run­kach do uzy­ska­nia cien­kiej, pół­prze­zro­czy­stej war­stwy. Innym sposobem jest nałożenie pasty na podstawę coolera zamiast na procesor. Nadmiar pasty nie spłynie na CPU, no chyba że w przypadku bardzo rzadkich past aplikowanych pędzelkiem. Alternatywnie proponuję aplikacjię pasty metodą na X (nałożenie na 3/4 długości przekątnych IHSa).

Powyższe sposoby aplikacji pasty termoprzewodzącej nie mają zastosowania podczas nakładania nie­któ­rych spe­cy­ficz­nych związków termicznych jak Co­ol­la­bo­ra­to­ry Li­qu­id Ul­tra (cie­kły me­tal) - w tym przy­pad­ku śro­dek jest roz­pro­wa­dza­ny do­łą­czo­nym pę­dzel­kiem. Ponadto, nie­któ­re pa­sty ter­mo­prze­wo­dzą­ce z uwa­gi na bar­dzo gę­stą kon­sy­sten­cję (np. IC Dia­mond 24 Ca­rat) przed apli­ka­cją na­le­ży rozgrzać. Polecam umieścić tubkę w foliowy woreczek na kanapki i do kub­ka z go­rą­cą wo­dą na kilka minut. Dzię­ki te­mu zwiększymy pla­stycz­ność związku, co za­owo­cu­je ła­twiej­szym roz­pro­wa­dze­niem na elemencie grzejnym.

Ale która metoda aplikacji jest najefektywniejsza, która pokrywa cały rdzeń? O tym w poradniku - Jak zaaplikować pastę termoprzewodzącą? Test dziesięciu popularnych metod.

 

Mogą Cię zainteresować inne nasze poradniki/publikacje:

Jak zaaplikować pastę termoprzewodzącą? Test dziesięciu popularnych metod.

Wielki test chłodzeń CPU 2016

Pokaż / Dodaj komentarze do: Wy­mia­na pa­sty ter­mo­prze­wo­dzą­cej - czyli jak to zrobić bezpiecznie

 0