LC-Power LC6350 V2.3 - czy tani zasilacz może być dobry?

LC-Power LC6350 V2.3 - czy tani zasilacz może być dobry?

Te­sty z wy­ko­rzy­sta­niem sztucz­ne­go ob­cią­że­nia po­zwa­la­ją na wy­ko­na­nie po­wta­rzal­nych po­mia­rów na odpowiednio dobranym stop­niu ob­cią­że­nia. Więk­szość por­ta­li IT po­mi­ja ta­kie te­sty z powodów technicznych. Dzię­ki przeprowadzanym pomiarom mogę do­kład­nie okre­ślić spraw­ność za­si­la­cza, ja­kość na­pięć, hałas itd. Zrezygnowałem z testów w warunkach rzeczywistych - są czasochłonne, nic nie wnoszą. Jedyne, co sprawdzam, to montaż zasilacza w obudowie, celem ocenienia możliwości okablowania.

Jak testuję?

 • Wykorzystuję tylko sztuczne obciążenie - rezystancyjne DC własnego projektu.
 • Wszystkie linie +12 V podpinam do jednego bloku obciążenia (równomierne obciążenie linii).
 • Pomiaru prądu na poszczególnych liniach dokonuję miernikiem cęgowym.
 • Łączne obciążenie obliczane jest poprzez sumowanie iloczynów natężenia prądu i napięcia na poszczególnych liniach.
 • Pod­czas niniejszej próby wykonałem dodatkowe pomiary decybelomierzem, umieszczonym w odległości 50 cm od obciążonego zasilacza, a także sprawdziłem temperaturę wydmuchiwanego powietrza przy pomocy termopary. Korzystając z laserowego tachometru, wskazuję prędkość obrotową wentylatora.
   

Sprzęt pomiarowy użyty do testów:

Aby te­sty by­ły do­kład­ne, korzystam z urzą­dzeń po­mia­ro­wych re­no­mo­wa­nych marek Volt­craft oraz CHY. Mul­ti­metr cy­fro­wy Volt­craft VC-850 oraz cę­go­wy Volt­craft VC 607 AC/DC po­sia­da­ją prze­twor­nik war­to­ści sku­tecz­nej Tru­eRMS (True Ro­ot Me­an Squ­are). Ozna­cza to, że mier­ni­ki te mie­rzą rze­czy­wi­stą war­tość sku­tecz­ną. W tań­szych roz­wią­za­niach po­miar jest prze­li­cza­ny, a otrzy­ma­ny wy­nik jest po­praw­ny je­dy­nie dla prze­bie­gów si­nu­so­idal­nych. Mier­ni­ki wy­so­kiej kla­sy, jak te wy­ko­rzy­sta­ne w te­ście, po­zwa­la­ją na po­miar war­to­ści sku­tecz­nej prze­bie­gów od­kształ­co­nych, a ta­kie wła­śnie pa­nu­ją na wyj­ściu za­si­la­czy im­pul­so­wych.

Lista wykorzystanego sprzętu pomiarowego:

 • Multimetr cyfrowy Voltcraft VC-850 – pomiar napięć.
 • Multimetr cęgowy Voltcraft VC 607 AC/DC – pomiar prądu.
 • Tachometr laserowy Voltcraft DT10L – pomiar prędkości obrotowej wentylatora.
 • Watomierz sieciowy Voltcraft Energy Logger 4000F – pomiar mocy czynnej (wejściowej z gniazdka).
 • Decybelomierz Voltcraft SL-200 – pomiar natężenia dźwięku.
 • Termometr cyfrowy CHY700 – pomiar temperatury.
 • Oscyloskop USB - Singray DS1M12

Aby za­pew­nić powtarzalne pomiary za­si­lacz zo­stał wcze­śniej rozgrzany (ob­cią­że­nie ok.50% przez ok. 2 go­dzi­ny). Każ­dy po­miar na­pięć dokonywany jest co naj­mniej trzy­krot­nie, co ok. 15 min. Poszczególne tryby ob­cią­że­nia trwają około 40-50 min. W przypadku niejasności powtarzam pomiary od nowa.

Pokaż / Dodaj komentarze do: LC-Power LC6350 V2.3 - czy tani zasilacz może być dobry?

 0